V. P. ciprianus Barace Soc. J. natione Hispanus, patria Issabensis, ...