[top] [De Yzcuicuil, seu Oculo depicto.] [bottom] [De Yztacpatli Yanguitlanensi.]